D. Carnegie & Co har övergripande miljömål

Övergripande miljömål för D. Carnegie & Co är att minska fastigheternas miljöbelastning genom att kontinuerligt se över energiförbrukningen och så långt det är möjligt återvinna energi i ventilationsluften samt att utnyttja miljöanpassad och förnybar energi.

Ett hållbart miljöarbete med investeringar i effektiva energikällor medför reducerade driftskostnader och är rationellt på finansiella grunder samtidigt som det bidrar till ett långsiktigt hållbart samhälle. D. Carnegie & Co arbetar också aktivt med att försöka få hyresgäster att ta eget ansvar för sin energiförbrukning bland annat genom individuell mätning och debitering av vatten och hushållsel. Diskussioner förs nu med Hyresgästföreningen om ett införande av ett sådant system i vissa delar av fastighetsbeståndet.

Stor miljövinst med väderprognosstyrd uppvärmning

I samband med fasadrenoveringar ses isoleringen över och fönster tätas eller byts vid behov. Vi ser över möjligheterna att ersätta fjärrvärme med bergvärme eller alternativt pellets. Väderprognosstyrd värmereglering är nu genomförd i större delen av fastighetsbeståndet och befintliga frånluftsvärmepumpar har uppgraderats. Det ger också stora miljövinster.

– Vi genomför nu en satsning på att införa bergvärme. Det är en miljövänlig teknik. Det är naturens egen energi som lagrats i berggrunden som i väsentligt lägre grad än fjärrvärme bidrar till koldioxidutsläpp. Det är självklart för oss på D. Carnegie & Co att vi ska bidra till minskade utsläpp om vi kan, säger Sune.

Sune-Eriksson

Sune Eriksson är driftchef på D. Carnegie & Co.

_1010583

Guldkupol utbildar

hyresgäster i energieffektivisering

D. Carnegie & Co:s hyresgäster i Husby har fått en guldkupol – eller i folkmun ett ufo – som granne. Här får hyresgästerna under lustfyllda former lära sig hur de kan påverka sin förbrukning av energi. Guldkupolen är en del av det nordiska samarbetsprojektet SURE! – som D. Carnegie sponsrar via Interactive Institute.  Kupolen fanns uppställd under senvåren.

Alla som kliver in i Energikupolen kan via ett periskop i taket rikta blicken mot de omkringliggande byggnaderna i området. Där ser användaren hur energianvändningen ser ut i husen. Genom att vrida på periskopet kan användarna jämföra energianvändningen mellan olika byggnader.

Ytterligare ett objekt som har tagits fram i projektet är energikikare. Kikarna ger i form av text och bild i 3D konkreta tips och råd om energieffektivisering i hemmet.

– D. Carnegie & Co verkar för ett bättre boende. Genom guldkupolen kan vi tillsammans med de boende bidra till en bättre miljö och lägre kostnader, något vi alla tjänar på, säger Sune Eriksson, driftchef D. Carnegie & Co.

Informationsinsatser till hyresgäster om avfallssortering

D. Carnegie & Co genomförde tillsammans med Ragnsells, Hyresgästföreningen och Eskilstuna Energi och Miljö en informationsdag om avfallssortering – i september 2016. Vi fortsätter vårt miljöarbete i Eskilstuna och valde denna gång att fokusera på miljöhusen och att förbättra sophanteringen i området Årby.
Ragnsells visade en av sina sopbilar och informerade om hur de ta hand om avfallet i området. Eskilstuna Energi och Miljö delade under dagen ut fettrattar – en tratt som är enkel att använda för överblivet fett/matolja efter matlagningen.

Stelnat fett i avloppsrören orsakar många kostsamma stopp i avloppen, som kan leda till översvämningar hos grannarna eller längre bort i ledningsnätet. Under dagen tog vi tacksamt emot synpunkter och förbättringsförslag från våra hyresgäster angående sophanteringen i området.

 

Gruppbild_truck (2)